Skip to content

IZ Type flotation machines

CONSTRUCTION


The IZ-type flotation machines were developed at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice for the flotation of useful minerals. The basic assemblies of the IZ machines are 2 chamber assembly sections, rotor mechanisms, boxes: sending, intermediate and waste, and scrapers for the froth product. The chambers of IZ-type flotation machines, in the form of a suitably shaped rectangular trough, are made of steel.

Na dnie komory osadzony jest uspokajacz. W górnej części konstrukcji komór znajduje się kolektor powietrza, który jest jednocześnie elementem nośnym dla mechanizmu wirnikowego znajdującego się w każdej komorze. Z kolektorów powietrza maszyn – poprzez zawory kulowe, węże gumowe, korpus mechanizmu wirnikowego i wydrążony wał mechanizmu wirnikowego -sprężone powietrze doprowadzone jest pod poszczególne wirniki. Zgarniacz piany składa się z napędu, oraz elementów zgarniających (zgarniaków). Skrzynka nadawcza stanowi oddzielny zespół montażowy służący do doprowadzania pulpy do jednostki -flotacyjnej maszyn. Skrzynka pośrednicząca łączy dwie grupy maszyn ustawionych na różnych poziomach, a skrzynka odpadowa stanowiąca również oddzielny zespół montażowy służy do odprowadzenia odpadów poflotacyjnych.

OPERATION


A stator is embedded at the bottom of the chamber. At the top of the chamber structure is an air collector, which is also the carrier for the rotor mechanism located in each chamber. From the machine air manifolds – via ball valves, rubber hoses, the body of the rotor mechanism and the hollow shaft of the rotor mechanism – compressed air is supplied under the individual rotors. The foam scraper consists of a drive, and scraping elements (scrapers). The transfer box is a separate assembly for feeding the pulp into the -flotation unit of the machines. An intermediate box connects two groups of machines set up on different levels, and a waste box, which is also a separate assembly unit, serves for the removal of the tailings.

Technical brochure for machine type IZ